Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 612 652 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 544 901 €
96 %
91 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 544 901 €
100 %
100 %
Stavby
1 478 664 €
96 %
71 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
61 333 €
4 %
1 %
Pozemky
4 904 €
0 %
12 %
Obežný majetok
67 256 €
4 %
9 %
Finančné účty súčet
55 748 €
83 %
89 %
Bankové účty
55 672 €
83 %
89 %
Ceniny
76 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
8 369 €
12 %
5 %
Materiál
8 369 €
12 %
5 %
Pohľadávky spolu
3 139 €
5 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
3 139 €
5 %
6 %
Ostatné pohľadávky
2 499 €
4 %
1 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
328 €
0 %
0 %
Iné pohľadávky
312 €
0 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
496 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
496 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby