Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná športová škola, Staničná 6, Trenčín

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
5 312 832 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
4 780 530 €
90 %
90 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
4 778 932 €
100 %
100 %
Stavby
4 037 785 €
84 %
58 %
Pozemky
355 983 €
7 %
12 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
111 949 €
2 %
1 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
14 558 €
0 %
2 %
Obežný majetok
503 655 €
9 %
10 %
Finančné účty súčet
405 395 €
80 %
90 %
Bankové účty
404 690 €
80 %
90 %
Peniaze
705 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
61 853 €
12 %
4 %
Materiál
61 853 €
12 %
4 %
Pohľadávky spolu
36 407 €
7 %
4 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
36 407 €
7 %
4 %
Ostatné pohľadávky
20 331 €
4 %
1 %
Iné pohľadávky
13 145 €
3 %
1 %
Odberatelia
1 533 €
0 %
0 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
1 145 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
28 647 €
1 %
0 %
Náklady budúcich období
28 647 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby