Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
18 040 796 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
12 754 991 €
71 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
12 746 195 €
100 %
99 %
Stavby
8 401 985 €
66 %
75 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 539 508 €
20 %
7 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
1 077 358 €
8 %
5 %
Pozemky
570 518 €
4 %
10 %
Dopravné prostriedky
156 825 €
1 %
1 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
8 796 €
0 %
0 %
Softvér
8 796 €
0 %
0 %
Obežný majetok
5 285 806 €
29 %
16 %
Pohľadávky spolu
3 882 579 €
73 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
3 882 579 €
73 %
41 %
Odberatelia
3 857 206 €
73 %
13 %
Daň z príjmov
18 675 €
0 %
0 %
Iné pohľadávky
2 747 €
0 %
1 %
Pohľadávky voči zamestnancom
2 634 €
0 %
0 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
815 €
0 %
0 %
Ostatné pohľadávky
501 €
0 %
13 %
Zásoby súčet
798 126 €
15 %
13 %
Materiál
639 966 €
12 %
11 %
Tovar
158 160 €
3 %
1 %
Finančné účty súčet
605 101 €
11 %
46 %
Bankové účty
595 647 €
11 %
45 %
Peniaze
9 454 €
0 %
1 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby