Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

Spolu majetok
3 303 668 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
3 030 759 €
92 %
82 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
3 024 297 €
100 %
99 %
Stavby
2 947 597 €
97 %
74 %
Pozemky
46 096 €
2 %
10 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
30 603 €
1 %
7 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
6 462 €
0 %
0 %
Softvér
6 462 €
0 %
0 %
Obežný majetok
256 769 €
8 %
18 %
Finančné účty súčet
177 162 €
69 %
46 %
Bankové účty
177 142 €
69 %
45 %
Ceniny
20 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
42 718 €
17 %
15 %
Materiál
42 718 €
17 %
14 %
Pohľadávky spolu
36 889 €
14 %
39 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
36 889 €
14 %
39 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
21 177 €
8 %
10 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
13 300 €
5 %
0 %
Ostatné pohľadávky
2 412 €
1 %
14 %
Časové rozlíšenie súčet
16 141 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
16 141 €
100 %
80 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby