Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
825 471 €
Neobežný majetok
673 585 €
Obežný majetok
150 858 €
Časové rozlíšenie súčet
1 027 €
Pasíva
825 471 €
Vlastné imanie
-114 474 €
Záväzky celkom
887 387 €
Časové rozlíšenie súčet
52 558 €
Výnosy
2 361 748 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
557 299 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 804 449 €
Náklady
2 319 368 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 809 424 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
509 944 €
Zisk
42 381 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
42 381 €
Príjmy600,5 tis. €
Nedaňové príjmy
86,2 %
Granty a transfery
13,8 %
Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata
priemer odvetvia*
Výdavky1,8 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
52,9 %
Tovary a služby
26,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,7 %
Kapitálové výdavky
1,5 %
Bežné transfery
0,4 %
Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Cemjata 4
Obec:08001 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00691976
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby