Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola drevárska

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 694 085 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 553 864 €
92 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 553 864 €
100 %
100 %
Stavby
1 283 980 €
83 %
70 %
Pozemky
133 387 €
9 %
18 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
106 481 €
7 %
4 %
Dopravné prostriedky
30 017 €
2 %
1 %
Obežný majetok
137 634 €
8 %
13 %
Finančné účty súčet
117 674 €
85 %
91 %
Bankové účty
117 668 €
85 %
90 %
Ceniny
6 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
17 063 €
12 %
4 %
Materiál
17 063 €
12 %
4 %
Pohľadávky spolu
2 897 €
2 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
2 897 €
2 %
5 %
Odberatelia
2 897 €
2 %
2 %
Časové rozlíšenie súčet
2 587 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
2 587 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby