Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 292 375 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 114 875 €
86 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 114 875 €
100 %
100 %
Stavby
966 817 €
87 %
70 %
Pozemky
109 964 €
10 %
18 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
34 008 €
3 %
4 %
Dopravné prostriedky
4 086 €
0 %
1 %
Obežný majetok
175 797 €
14 %
13 %
Finančné účty súčet
172 457 €
98 %
91 %
Bankové účty
172 436 €
98 %
90 %
Ceniny
21 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
2 273 €
1 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
2 273 €
1 %
5 %
Ostatné pohľadávky
2 263 €
1 %
1 %
Odberatelia
10 €
0 %
2 %
Zásoby súčet
1 068 €
1 %
4 %
Materiál
1 068 €
1 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
1 703 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 703 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby