Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 812 526 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 577 514 €
87 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 577 514 €
100 %
100 %
Stavby
806 855 €
51 %
70 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
664 805 €
42 %
4 %
Pozemky
89 913 €
6 %
18 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 856 €
1 %
4 %
Dopravné prostriedky
4 086 €
0 %
1 %
Obežný majetok
234 216 €
13 %
13 %
Finančné účty súčet
229 263 €
98 %
91 %
Bankové účty
228 995 €
98 %
90 %
Ceniny
136 €
0 %
0 %
Peniaze
132 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
4 452 €
2 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
4 452 €
2 %
5 %
Odberatelia
4 362 €
2 %
2 %
Ostatné pohľadávky
90 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
500 €
0 %
4 %
Materiál
500 €
0 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
796 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
796 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby