Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI

Spolu majetok
6 913 272 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
6 399 971 €
93 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
6 398 603 €
100 %
99 %
Stavby
5 373 301 €
84 %
75 %
Pozemky
913 832 €
14 %
10 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
50 142 €
1 %
7 %
Dopravné prostriedky
41 922 €
1 %
1 %
Umelecké diela a zbierky
19 405 €
0 %
0 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
1 368 €
0 %
0 %
Softvér
1 368 €
0 %
0 %
Obežný majetok
501 016 €
7 %
16 %
Finančné účty súčet
457 647 €
91 %
46 %
Bankové účty
424 132 €
85 %
45 %
Ceniny
32 776 €
7 %
0 %
Peniaze
739 €
0 %
1 %
Pohľadávky spolu
28 302 €
6 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
28 302 €
6 %
41 %
Ostatné pohľadávky
24 709 €
5 %
13 %
Odberatelia
3 171 €
1 %
13 %
Pohľadávky voči zamestnancom
421 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
15 067 €
3 %
13 %
Materiál
15 067 €
3 %
11 %
Časové rozlíšenie súčet
12 284 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
7 789 €
63 %
66 %
Príjmy budúcich období
4 496 €
37 %
33 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby