Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
5 647 725 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Tovary a služby
2 819 425 €
50 %
27 %
Rutinná a štandardná údržba
1 227 397 €
44 %
11 %
Energie, voda a komunikácie
790 529 €
28 %
23 %
Služby
573 363 €
20 %
26 %
Materiál
188 281 €
7 %
39 %
Dopravné
37 771 €
1 %
1 %
Nájomné za nájom
2 083 €
0 %
1 %
Cestovné náhrady
0 €
0 %
0 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
1 953 073 €
35 %
52 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
1 462 753 €
75 %
67 %
Príplatky
380 701 €
19 %
20 %
Odmeny
103 707 €
5 %
13 %
Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
5 913 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
695 941 €
12 %
19 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
486 107 €
70 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
195 222 €
28 %
17 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
14 612 €
2 %
2 %
Kapitálové výdavky
138 094 €
2 %
1 %
Obstarávanie kapitálových aktív
138 094 €
100 %
100 %
Bežné transfery
39 190 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
39 190 €
100 %
100 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
2 003 €
0 %
0 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
2 003 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby