Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Technické služby mesta Levoča

Spolu majetok
13 340 934 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
13 136 410 €
98 %
91 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
13 132 056 €
100 %
94 %
Stavby
11 235 841 €
86 %
71 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 130 627 €
9 %
0 %
Dopravné prostriedky
437 348 €
3 %
1 %
Pozemky
223 456 €
2 %
11 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
99 823 €
1 %
8 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
4 960 €
0 %
3 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
4 354 €
0 %
0 %
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
4 354 €
0 %
0 %
Obežný majetok
184 307 €
1 %
8 %
Finančné účty súčet
116 602 €
63 %
42 %
Bankové účty
116 330 €
63 %
41 %
Ceniny
272 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
43 712 €
24 %
51 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
43 712 €
24 %
42 %
Odberatelia
34 774 €
19 %
2 %
Ostatné pohľadávky
5 406 €
3 %
0 %
Pohľadávky voči zamestnancom
3 532 €
2 %
0 %
Zásoby súčet
22 200 €
12 %
5 %
Materiál
16 537 €
9 %
4 %
Tovar
5 663 €
3 %
0 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
1 793 €
1 %
0 %
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
1 793 €
1 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
20 217 €
0 %
1 %
Náklady budúcich období
20 217 €
100 %
5 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby