Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Technické služby mesta Levoča

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
2 062 424 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Tovary a služby
1 018 754 €
49 %
42 %
Služby
354 998 €
35 %
38 %
Energie, voda a komunikácie
234 397 €
23 %
19 %
Rutinná a štandardná údržba
170 630 €
17 %
7 %
Materiál
151 892 €
15 %
17 %
Dopravné
106 210 €
10 %
18 %
Nájomné za nájom
627 €
0 %
1 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
704 243 €
34 %
35 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
494 777 €
70 %
76 %
Príplatky
162 416 €
23 %
18 %
Odmeny
40 098 €
6 %
5 %
Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
6 953 €
1 %
1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
250 507 €
12 %
13 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
178 805 €
71 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
42 932 €
17 %
17 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
24 577 €
10 %
10 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
4 193 €
2 %
3 %
Kapitálové výdavky
48 916 €
2 %
9 %
Obstarávanie kapitálových aktív
48 916 €
100 %
77 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
29 637 €
1 %
0 %
Splácanie istín
29 637 €
100 %
66 %
Bežné transfery
7 253 €
0 %
0 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
7 253 €
100 %
100 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
3 115 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
3 115 €
100 %
52 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby