Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 163 590 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
739 855 €
64 %
57 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
575 357 €
78 %
83 %
Príplatky
95 388 €
13 %
10 %
Odmeny
69 110 €
9 %
6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
257 752 €
22 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
185 679 €
72 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
58 374 €
23 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
13 699 €
5 %
9 %
Tovary a služby
164 589 €
14 %
20 %
Služby
87 625 €
53 %
23 %
Materiál
46 102 €
28 %
44 %
Energie, voda a komunikácie
22 816 €
14 %
22 %
Rutinná a štandardná údržba
8 045 €
5 %
10 %
Cestovné náhrady
0 €
0 %
1 %
Bežné transfery
1 395 €
0 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
1 395 €
100 %
94 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby