Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica

Spolu majetok
1 228 807 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 093 978 €
89 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 093 978 €
100 %
100 %
Stavby
1 079 060 €
99 %
87 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
14 917 €
1 %
3 %
Obežný majetok
133 938 €
11 %
15 %
Finančné účty súčet
105 835 €
79 %
95 %
Bankové účty
105 835 €
79 %
91 %
Pohľadávky spolu
24 839 €
19 %
3 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
24 839 €
19 %
3 %
Iné pohľadávky
24 839 €
19 %
1 %
Zásoby súčet
3 264 €
2 %
2 %
Materiál
3 264 €
2 %
2 %
Časové rozlíšenie súčet
891 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
891 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby