Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nitrianska galéria

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Vlastné imanie a záväzky
2 026 041 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
1 745 070 €
86 %
77 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
1 695 116 €
97 %
91 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
1 684 766 €
97 %
91 %
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
6 453 €
0 %
0 %
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
3 898 €
0 %
0 %
Krátkodobé záväzky súčet
37 314 €
2 %
4 %
Záväzky voči zamestnancom
20 841 €
1 %
1 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
13 057 €
1 %
0 %
Ostatné priame dane
3 043 €
0 %
0 %
Záväzky z obchodného styku
373 €
0 %
1 %
Rezervy súčet
11 211 €
1 %
0 %
Ostatné krátkodobé rezervy
11 211 €
1 %
0 %
Dlhodobé záväzky súčet
1 430 €
0 %
1 %
Záväzky zo sociálneho fondu
1 430 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
268 600 €
13 %
8 %
Výnosy budúcich období
268 600 €
100 %
47 %
Vlastné imanie
12 371 €
1 %
15 %
Výsledok hospodárenia
12 371 €
100 %
7 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
18 818 €
152 %
27 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
-6 447 €
-52 %
3 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby