Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Centrum voľného času Dubnica nad Váhom

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
65 142 €
Neobežný majetok
50 329 €
Obežný majetok
14 474 €
Časové rozlíšenie súčet
338 €
Pasíva
65 142 €
Vlastné imanie
1 254 €
Záväzky celkom
63 408 €
Časové rozlíšenie súčet
480 €
Výnosy
282 256 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
18 779 €
Výnosy z finančnej činnosti
263 477 €
Náklady
282 428 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
261 933 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
20 034 €
Zisk
-172 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-172 €
Príjmy21,0 tis. €
Nedaňové príjmy
89,5 %
Granty a transfery
10,5 %
Centrum voľného času Dubnica nad Váhom
priemer odvetvia*
Výdavky259,3 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
50,4 %
Tovary a služby
30,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,5 %
Bežné transfery
0,1 %
Centrum voľného času Dubnica nad Váhom
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Pod hájom 13/133
Obec:01841 Dubnica nad Váhom
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dubnica nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36128601
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.4.2002
SK NACE:85 590 Ostatné vzdelávanie i. n.
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby