Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Spolu majetok
2 312 241 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
2 030 371 €
88 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
2 030 371 €
100 %
100 %
Stavby
2 001 914 €
99 %
87 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
28 457 €
1 %
3 %
Obežný majetok
236 420 €
10 %
15 %
Finančné účty súčet
225 221 €
95 %
95 %
Bankové účty
224 945 €
95 %
91 %
Ceniny
276 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
6 915 €
3 %
2 %
Materiál
6 915 €
3 %
2 %
Pohľadávky spolu
4 285 €
2 %
3 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
4 285 €
2 %
3 %
Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami
2 916 €
1 %
0 %
Pohľadávky voči zamestnancom
1 330 €
1 %
0 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
39 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
45 450 €
2 %
0 %
Náklady budúcich období
45 450 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby