Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
2 359 084 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
1 393 176 €
59 %
60 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
1 094 154 €
79 %
83 %
Príplatky
159 643 €
11 %
10 %
Odmeny
137 736 €
10 %
7 %
Doplatok k platu a ďalší plat
1 644 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
500 991 €
21 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
346 249 €
69 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
111 105 €
22 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
29 255 €
6 %
11 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
14 383 €
3 %
2 %
Tovary a služby
450 139 €
19 %
18 %
Materiál
183 310 €
41 %
45 %
Služby
143 099 €
32 %
23 %
Energie, voda a komunikácie
73 257 €
16 %
21 %
Rutinná a štandardná údržba
50 011 €
11 %
10 %
Cestovné náhrady
462 €
0 %
0 %
Dopravné
0 €
0 %
0 %
Bežné transfery
14 777 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
14 777 €
100 %
92 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby