Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
2 755 740 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
1 724 165 €
63 %
60 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
1 354 092 €
79 %
83 %
Odmeny
187 205 €
11 %
7 %
Príplatky
182 869 €
11 %
10 %
Poistné a príspevok do poisťovní
592 009 €
21 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
394 425 €
67 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
130 629 €
22 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
42 522 €
7 %
11 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
24 433 €
4 %
2 %
Tovary a služby
408 917 €
15 %
18 %
Materiál
161 318 €
39 %
45 %
Služby
125 518 €
31 %
23 %
Energie, voda a komunikácie
65 273 €
16 %
21 %
Rutinná a štandardná údržba
56 801 €
14 %
10 %
Cestovné náhrady
6 €
0 %
0 %
Bežné transfery
27 852 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
27 852 €
100 %
92 %
Kapitálové výdavky
2 796 €
0 %
0 %
Obstarávanie kapitálových aktív
2 796 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby