Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola M.Moyzesa

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
272 145 €
Neobežný majetok
262 758 €
Obežný majetok
9 072 €
Časové rozlíšenie súčet
315 €
Pasíva
272 145 €
Vlastné imanie
-66 220 €
Záväzky celkom
152 385 €
Časové rozlíšenie súčet
185 981 €
Výnosy
1 045 434 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
64 691 €
Výnosy z finančnej činnosti
980 743 €
Náklady
1 045 633 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
979 674 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
65 958 €
Zisk
-199 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-199 €
Príjmy77,2 tis. €
Nedaňové príjmy
83,8 %
Granty a transfery
16,2 %
Základná umelecká škola M.Moyzesa
priemer odvetvia*
Výdavky966,1 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
66,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
22,9 %
Tovary a služby
9,9 %
Bežné transfery
0,3 %
Základná umelecká škola M.Moyzesa
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Baštová 23
Obec:08001 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36159077
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.1998
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby