Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

DUMAT - mestská príspevková organizácia

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
7 039 523 €
Neobežný majetok
6 578 662 €
Obežný majetok
456 434 €
Časové rozlíšenie súčet
4 427 €
Pasíva
7 039 523 €
Vlastné imanie
268 390 €
Záväzky celkom
6 771 133 €
Časové rozlíšenie súčet
0 €
Výnosy
1 376 451 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
208 520 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
1 351 270 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 340 052 €
Zisk
25 181 €
Daň z príjmov
580 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
24 602 €
Príjmy1,3 mil. €
Granty a transfery
77,2 %
Nedaňové príjmy
22,8 %
DUMAT - mestská príspevková organizácia
priemer odvetvia*
Výdavky1,3 mil. €
Tovary a služby
49,7 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
21,8 %
Kapitálové výdavky
19,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
8,3 %
Bežné transfery
0,9 %
DUMAT - mestská príspevková organizácia
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Bratislavská 435/12
Obec:01841 Dubnica nad Váhom
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dubnica nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36293962
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:3.6.1997
SK NACE:68 320 Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
Odvetvie:Činnosti v oblasti nehnuteľností

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby