Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Centrum voľného času DÚHA

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
14 609 €
Obežný majetok
14 609 €
Pasíva
14 609 €
Vlastné imanie
-17 572 €
Záväzky celkom
32 181 €
Výnosy
219 060 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
25 691 €
Výnosy z finančnej činnosti
193 369 €
Náklady
232 352 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
205 477 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
26 875 €
Zisk
-13 292 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-13 292 €
Príjmy26,3 tis. €
Nedaňové príjmy
97,3 %
Granty a transfery
2,7 %
Centrum voľného času DÚHA
priemer odvetvia*
Výdavky193,5 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
55,3 %
Tovary a služby
24,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,0 %
Bežné transfery
0,1 %
Centrum voľného času DÚHA
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Koperníkova 24
Obec:92001 Hlohovec
Okres:Hlohovec
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hlohovec
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37836676
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:1.1.2002
SK NACE:85 510 Športová a rekreačná výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby