Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Jana Amosa Komenského

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 434 152 €
Neobežný majetok
1 077 605 €
Obežný majetok
354 364 €
Pasíva
1 434 152 €
Vlastné imanie
-38 332 €
Záväzky celkom
1 353 128 €
Výnosy
2 329 705 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 173 087 €
Náklady
2 342 682 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 180 772 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
159 201 €
Zisk
-12 977 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-12 977 €
Príjmy436,6 tis. €
Nedaňové príjmy
37,8 %
Granty a transfery
35,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
26,9 %
Základná škola Jana Amosa Komenského
priemer odvetvia*
Výdavky2,1 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
54,1 %
Tovary a služby
19,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,2 %
Kapitálové výdavky
3,4 %
Bežné transfery
2,9 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,5 %
Základná škola Jana Amosa Komenského
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Komenského 1227/8
Obec:92601 Sereď
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Sereď
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37836706
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby