Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Jana Amosa Komenského

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
2 148 201 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
1 162 369 €
54 %
59 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
989 317 €
85 %
81 %
Odmeny
88 400 €
8 %
10 %
Príplatky
84 651 €
7 %
9 %
Tovary a služby
424 750 €
20 %
18 %
Materiál
186 239 €
44 %
46 %
Energie, voda a komunikácie
117 728 €
28 %
20 %
Služby
91 882 €
22 %
21 %
Rutinná a štandardná údržba
26 058 €
6 %
12 %
Nájomné za nájom
1 338 €
0 %
0 %
Dopravné
970 €
0 %
0 %
Cestovné náhrady
535 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
413 285 €
19 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
291 701 €
71 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
88 651 €
21 %
17 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
26 840 €
6 %
11 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
6 093 €
1 %
2 %
Kapitálové výdavky
73 927 €
3 %
1 %
Obstarávanie kapitálových aktív
73 927 €
100 %
99 %
Bežné transfery
63 168 €
3 %
1 %
Transfery do zahraničia
34 541 €
55 %
0 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
13 683 €
22 %
95 %
Transfery v rámci verejnej správy
8 260 €
13 %
5 %
Transfery nefinančným subjektom
6 685 €
11 %
0 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
10 702 €
0 %
0 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
10 702 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby