Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Mirka Nešpora 2

Spolu majetok
622 369 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
463 425 €
74 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
463 425 €
100 %
100 %
Stavby
410 342 €
89 %
87 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
40 649 €
9 %
3 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
12 434 €
3 %
1 %
Obežný majetok
124 265 €
20 %
15 %
Finančné účty súčet
114 551 €
92 %
95 %
Bankové účty
114 551 €
92 %
91 %
Zásoby súčet
9 414 €
8 %
2 %
Materiál
8 864 €
7 %
2 %
Tovar
550 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
300 €
0 %
3 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
300 €
0 %
3 %
Odberatelia
171 €
0 %
0 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
129 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
34 679 €
6 %
0 %
Náklady budúcich období
33 515 €
97 %
98 %
Príjmy budúcich období
1 165 €
3 %
2 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby