Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Mirka Nešpora 2

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
622 369 €
Neobežný majetok
463 425 €
Obežný majetok
124 265 €
Časové rozlíšenie súčet
34 679 €
Pasíva
622 369 €
Vlastné imanie
-30 004 €
Záväzky celkom
626 084 €
Časové rozlíšenie súčet
26 289 €
Výnosy
1 918 000 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
96 869 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 821 132 €
Náklady
1 913 121 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 825 245 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
87 876 €
Zisk
4 879 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
4 879 €
Príjmy147,6 tis. €
Nedaňové príjmy
69,4 %
Granty a transfery
19,4 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
11,1 %
Základná škola Mirka Nešpora 2
priemer odvetvia*
Výdavky1,8 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
53,6 %
Tovary a služby
26,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,2 %
Bežné transfery
0,4 %
Základná škola Mirka Nešpora 2
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Mirka Nešpora 2
Obec:08001 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37877216
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby