Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
154 525 864 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
150 241 781 €
97 %
92 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
150 194 565 €
100 %
100 %
Stavby
122 136 537 €
81 %
52 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
8 534 180 €
6 %
2 %
Pozemky
7 627 853 €
5 %
7 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 260 082 €
4 %
28 %
Dopravné prostriedky
5 635 912 €
4 %
2 %
Drobný dlhodobý hmotný majetok
0 €
0 %
0 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
47 216 €
0 %
0 %
Softvér
47 216 €
0 %
0 %
Obežný majetok
4 216 232 €
3 %
8 %
Zásoby súčet
2 625 958 €
62 %
28 %
Materiál
2 625 958 €
62 %
28 %
Zvieratá
0 €
0 %
0 %
Finančné účty súčet
1 497 987 €
36 %
34 %
Bankové účty
1 470 654 €
35 %
34 %
Ceniny
27 333 €
1 %
0 %
Pohľadávky spolu
92 286 €
2 %
38 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
92 286 €
2 %
35 %
Pohľadávky voči zamestnancom
69 034 €
2 %
0 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
14 451 €
0 %
0 %
Iné pohľadávky
8 801 €
0 %
13 %
Časové rozlíšenie súčet
67 851 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
67 851 €
100 %
20 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby