Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola ul. Jurkovičova 17, v Prešove

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 002 515 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
548 422 €
55 %
58 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
472 211 €
86 %
86 %
Príplatky
48 514 €
9 %
9 %
Odmeny
27 697 €
5 %
5 %
Tovary a služby
248 660 €
25 %
21 %
Materiál
106 188 €
43 %
45 %
Služby
62 780 €
25 %
20 %
Energie, voda a komunikácie
51 762 €
21 %
26 %
Rutinná a štandardná údržba
27 190 €
11 %
9 %
Nájomné za nájom
741 €
0 %
0 %
Dopravné
0 €
0 %
0 %
Cestovné náhrady
0 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
188 609 €
19 %
20 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
128 319 €
68 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
36 015 €
19 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
18 570 €
10 %
11 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
5 705 €
3 %
2 %
Bežné transfery
16 825 €
2 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
16 825 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby