Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
4 653 939 €
Neobežný majetok
4 469 064 €
Obežný majetok
158 089 €
Časové rozlíšenie súčet
26 786 €
Pasíva
4 653 939 €
Vlastné imanie
-8 151 €
Záväzky celkom
4 657 267 €
Časové rozlíšenie súčet
4 823 €
Výnosy
2 276 568 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
154 089 €
Výnosy z finančnej činnosti
208 €
Náklady
2 272 397 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 106 476 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
165 921 €
Zisk
4 171 €
Daň z príjmov
49 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
4 122 €
Príjmy167,3 tis. €
Nedaňové príjmy
98,2 %
Granty a transfery
1,8 %
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
priemer odvetvia*
Výdavky2,1 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
54,9 %
Tovary a služby
21,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,4 %
Kapitálové výdavky
2,9 %
Bežné transfery
0,9 %
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Ulica Maxima Gorkého 2055/21
Obec:91702 Trnava
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnava
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37990365
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.2006
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby