Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
409 404 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
232 337 €
57 %
58 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
196 773 €
85 %
86 %
Príplatky
23 712 €
10 %
9 %
Odmeny
11 853 €
5 %
5 %
Tovary a služby
86 481 €
21 %
21 %
Materiál
45 662 €
53 %
45 %
Služby
28 928 €
33 %
20 %
Energie, voda a komunikácie
10 025 €
12 %
26 %
Rutinná a štandardná údržba
1 733 €
2 %
9 %
Cestovné náhrady
134 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
81 411 €
20 %
20 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
53 461 €
66 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
18 630 €
23 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
5 501 €
7 %
11 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
3 820 €
5 %
2 %
Bežné transfery
5 473 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
5 134 €
94 %
98 %
Transfery v rámci verejnej správy
339 €
6 %
2 %
Kapitálové výdavky
3 700 €
1 %
1 %
Obstarávanie kapitálových aktív
3 700 €
100 %
99 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby