Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 353 452 €
Neobežný majetok
1 325 899 €
Obežný majetok
6 500 €
Časové rozlíšenie súčet
21 053 €
Pasíva
1 353 452 €
Vlastné imanie
-42 170 €
Záväzky celkom
1 395 622 €
Výnosy
687 433 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
61 858 €
Výnosy z finančnej činnosti
625 574 €
Náklady
692 064 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
658 061 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
34 002 €
Zisk
-4 631 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-4 631 €
Príjmy167,1 tis. €
Nedaňové príjmy
50,2 %
Granty a transfery
49,8 %
Materská škola
priemer odvetvia*
Výdavky628,1 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
59,9 %
Tovary a služby
20,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,8 %
Bežné transfery
0,3 %
Materská škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Čapajevova 17
Obec:08001 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42085471
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2009
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby