Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Vlastné imanie a záväzky
311 179 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
325 698 €
105 %
98 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
296 358 €
91 %
87 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
296 358 €
91 %
87 %
Krátkodobé záväzky súčet
28 428 €
9 %
12 %
Záväzky voči zamestnancom
11 725 €
4 %
5 %
Prijaté preddavky
7 784 €
2 %
1 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
7 575 €
2 %
4 %
Ostatné priame dane
1 132 €
0 %
1 %
Záväzky z obchodného styku
120 €
0 %
0 %
Iné záväzky
92 €
0 %
0 %
Dlhodobé záväzky súčet
888 €
0 %
0 %
Záväzky zo sociálneho fondu
888 €
0 %
0 %
Bankové úvery a výpomoci súčet
24 €
0 %
0 %
Bežné bankové úvery
24 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
2 626 €
1 %
4 %
Výnosy budúcich období
2 626 €
100 %
100 %
Vlastné imanie
-17 144 €
-6 %
-2 %
Výsledok hospodárenia
-17 144 €
100 %
100 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
-3 956 €
23 %
-18 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
-13 188 €
77 %
118 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby