Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 622 904 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 511 869 €
93 %
82 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 511 869 €
100 %
99 %
Stavby
1 165 901 €
77 %
74 %
Pozemky
252 582 €
17 %
10 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
64 222 €
4 %
7 %
Dopravné prostriedky
29 164 €
2 %
1 %
Obežný majetok
108 650 €
7 %
18 %
Pohľadávky spolu
61 302 €
56 %
39 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
61 302 €
56 %
39 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
60 933 €
56 %
10 %
Daň z pridanej hodnoty
369 €
0 %
0 %
Finančné účty súčet
47 288 €
44 %
46 %
Bankové účty
40 928 €
38 %
45 %
Ceniny
6 360 €
6 %
0 %
Zásoby súčet
60 €
0 %
15 %
Materiál
60 €
0 %
14 %
Časové rozlíšenie súčet
2 385 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
2 385 €
100 %
80 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby