Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
451 337 €
Neobežný majetok
372 743 €
Obežný majetok
78 531 €
Časové rozlíšenie súčet
63 €
Pasíva
451 337 €
Vlastné imanie
62 317 €
Záväzky celkom
347 687 €
Časové rozlíšenie súčet
41 332 €
Výnosy
1 271 616 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
53 020 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 218 596 €
Náklady
1 246 961 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 207 442 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
39 520 €
Zisk
24 655 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
24 655 €
Príjmy58,3 tis. €
Nedaňové príjmy
90,8 %
Granty a transfery
6,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
2,9 %
Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica
priemer odvetvia*
Výdavky1,2 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
57,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,5 %
Tovary a služby
20,6 %
Bežné transfery
0,5 %
Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Bakossova 5284/5
Obec:97401 Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banská Bystrica
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:51786249
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.9.2018
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby