Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 216 184 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
697 722 €
57 %
60 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
611 494 €
88 %
83 %
Príplatky
54 643 €
8 %
10 %
Odmeny
31 585 €
5 %
7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
261 920 €
22 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
176 807 €
68 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
52 216 €
20 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
24 217 €
9 %
11 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
8 680 €
3 %
2 %
Tovary a služby
250 282 €
21 %
18 %
Materiál
93 846 €
37 %
45 %
Energie, voda a komunikácie
90 069 €
36 %
21 %
Služby
44 676 €
18 %
23 %
Rutinná a štandardná údržba
20 764 €
8 %
10 %
Nájomné za nájom
927 €
0 %
0 %
Cestovné náhrady
0 €
0 %
0 %
Bežné transfery
6 261 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
6 261 €
100 %
92 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby