Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Sereď

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
12 996 418 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
5 574 395 €
43 %
31 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
4 952 357 €
89 %
82 %
Odmeny
353 231 €
6 %
7 %
Príplatky
268 807 €
5 %
11 %
Tovary a služby
3 625 818 €
28 %
25 %
Služby
1 425 420 €
39 %
44 %
Materiál
808 172 €
22 %
17 %
Energie, voda a komunikácie
626 164 €
17 %
18 %
Rutinná a štandardná údržba
516 307 €
14 %
18 %
Dopravné
170 031 €
5 %
2 %
Nájomné za nájom
76 547 €
2 %
1 %
Cestovné náhrady
3 176 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
1 938 682 €
15 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
1 357 412 €
70 %
68 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
482 258 €
25 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
78 556 €
4 %
11 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
20 457 €
1 %
3 %
Kapitálové výdavky
842 841 €
6 %
11 %
Obstarávanie kapitálových aktív
842 841 €
100 %
93 %
Bežné transfery
722 873 €
6 %
17 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
554 364 €
77 %
26 %
Transfery v rámci verejnej správy
163 310 €
23 %
63 %
Transfery do zahraničia
2 600 €
0 %
0 %
Transfery nefinančným subjektom
2 600 €
0 %
11 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
273 833 €
2 %
4 %
Splácanie istín
246 212 €
90 %
81 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
27 620 €
10 %
19 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
17 976 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
17 976 €
100 %
95 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby