Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Sereď

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
16 288 423 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
8 832 669 €
54 %
48 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
6 336 526 €
72 %
74 %
Dane z majetku
1 799 460 €
20 %
17 %
Dane za tovary a služby
696 683 €
8 %
9 %
Granty a transfery
4 461 216 €
27 %
31 %
Tuzemské bežné granty a transfery
4 352 847 €
98 %
99 %
Zahraničné granty
95 873 €
2 %
1 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
12 496 €
0 %
0 %
Nedaňové príjmy
1 524 590 €
9 %
10 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
825 230 €
54 %
52 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
431 883 €
28 %
29 %
Iné nedaňové príjmy
157 831 €
10 %
10 %
Kapitálové príjmy
109 645 €
7 %
9 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
0 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1 469 948 €
9 %
8 %
Z ostatných finančných operácií
1 469 948 €
100 %
98 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby