Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 393 563 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 255 276 €
90 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 255 276 €
100 %
100 %
Stavby
1 094 577 €
87 %
70 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
145 314 €
12 %
4 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10 076 €
1 %
3 %
Pozemky
4 448 €
0 %
19 %
Dopravné prostriedky
860 €
0 %
1 %
Obežný majetok
137 936 €
10 %
12 %
Finančné účty súčet
119 270 €
86 %
89 %
Bankové účty
119 270 €
86 %
88 %
Pohľadávky spolu
16 796 €
12 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
16 796 €
12 %
6 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
16 740 €
12 %
0 %
Ostatné pohľadávky
57 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
1 870 €
1 %
5 %
Materiál
1 870 €
1 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
351 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
351 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby