Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Školské hospodárstvo Zavarská 10, Trnava

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
420 450 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
213 075 €
51 %
67 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
213 075 €
100 %
100 %
Stavby
153 001 €
72 %
65 %
Základné stádo a ťažné zvieratá
33 302 €
16 %
0 %
Dopravné prostriedky
14 862 €
7 %
0 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 910 €
6 %
8 %
Obežný majetok
207 031 €
49 %
33 %
Zásoby súčet
149 647 €
72 %
13 %
Výrobky
74 107 €
36 %
6 %
Zvieratá
51 884 €
25 %
1 %
Materiál
23 655 €
11 %
1 %
Finančné účty súčet
32 030 €
15 %
59 %
Bankové účty
32 017 €
15 %
51 %
Ceniny
12 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
25 355 €
12 %
28 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
25 355 €
12 %
27 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
25 318 €
12 %
0 %
Pohľadávky voči zamestnancom
31 €
0 %
0 %
Ostatné pohľadávky
6 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
343 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
343 €
100 %
4 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby