Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
120 975 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
64 858 €
54 %
67 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
64 858 €
100 %
100 %
Pozemky
42 986 €
66 %
17 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10 401 €
16 %
8 %
Dopravné prostriedky
6 825 €
11 %
0 %
Stavby
3 266 €
5 %
65 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
1 380 €
2 %
5 %
Obežný majetok
55 965 €
46 %
33 %
Finančné účty súčet
28 864 €
52 %
59 %
Bankové účty
28 772 €
51 %
51 %
Ceniny
88 €
0 %
0 %
Peniaze
4 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
23 906 €
43 %
13 %
Výrobky
13 847 €
25 %
6 %
Materiál
9 021 €
16 %
1 %
Nedokončená výroba a polotovary
1 037 €
2 %
4 %
Pohľadávky spolu
3 195 €
6 %
28 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
3 195 €
6 %
27 %
Iné pohľadávky
1 862 €
3 %
0 %
Ostatné pohľadávky
1 275 €
2 %
0 %
Pohľadávky voči zamestnancom
49 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
9 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
153 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
153 €
100 %
4 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby