Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta - Galánta

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 436 592 €
Neobežný majetok
1 349 793 €
Obežný majetok
86 136 €
Časové rozlíšenie súčet
662 €
Pasíva
1 436 592 €
Vlastné imanie
-927 €
Záväzky celkom
1 334 208 €
Časové rozlíšenie súčet
103 310 €
Výnosy
1 155 091 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
147 253 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 007 837 €
Náklady
1 156 403 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 122 083 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
34 320 €
Zisk
-1 312 €
Daň z príjmov
250 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 562 €
Adresa
Ulica:Štvrť SNP 1004/34
Obec:92401 Galanta
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00160156
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.6.1981
SK NACE:85 310 Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby