Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta - Galánta

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 436 592 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 349 793 €
94 %
95 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 349 793 €
100 %
100 %
Stavby
1 327 402 €
98 %
70 %
Pozemky
12 422 €
1 %
13 %
Umelecké diela a zbierky
8 307 €
1 %
0 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 663 €
0 %
1 %
Obežný majetok
86 136 €
6 %
8 %
Finančné účty súčet
71 391 €
83 %
86 %
Bankové účty
71 322 €
83 %
86 %
Ceniny
69 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
8 121 €
9 %
5 %
Materiál
8 121 €
9 %
5 %
Pohľadávky spolu
6 624 €
8 %
10 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
6 624 €
8 %
10 %
Iné pohľadávky
3 717 €
4 %
9 %
Ostatné pohľadávky
2 907 €
3 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
662 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
662 €
100 %
94 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby