Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
2 568 598 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
2 477 846 €
96 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
2 477 846 €
100 %
100 %
Pozemky
1 900 582 €
77 %
19 %
Stavby
553 192 €
22 %
70 %
Dopravné prostriedky
11 141 €
0 %
1 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 119 €
0 %
3 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
3 812 €
0 %
4 %
Obežný majetok
89 775 €
3 %
12 %
Finančné účty súčet
71 563 €
80 %
89 %
Bankové účty
71 005 €
79 %
88 %
Ceniny
558 €
1 %
0 %
Pohľadávky spolu
12 938 €
14 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
12 938 €
14 %
6 %
Ostatné pohľadávky
8 142 €
9 %
1 %
Daň z príjmov
2 513 €
3 %
0 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
1 653 €
2 %
0 %
Odberatelia
630 €
1 %
3 %
Zásoby súčet
5 274 €
6 %
5 %
Materiál
5 178 €
6 %
4 %
Zvieratá
96 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
977 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
977 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby