Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
814 735 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
703 103 €
86 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
697 451 €
99 %
100 %
Stavby
692 699 €
99 %
61 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
2 400 €
0 %
4 %
Pozemky
2 353 €
0 %
16 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
5 652 €
1 %
0 %
Softvér
5 652 €
1 %
0 %
Obežný majetok
108 830 €
13 %
7 %
Finančné účty súčet
108 132 €
99 %
84 %
Bankové účty
108 132 €
99 %
81 %
Pohľadávky spolu
698 €
1 %
12 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
698 €
1 %
11 %
Pohľadávky voči zamestnancom
698 €
1 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
2 803 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
2 803 €
100 %
56 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby