Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 926 904 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 871 318 €
97 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 871 318 €
100 %
100 %
Stavby
1 609 466 €
86 %
70 %
Pozemky
206 883 €
11 %
19 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
41 222 €
2 %
3 %
Dopravné prostriedky
13 747 €
1 %
1 %
Obežný majetok
54 555 €
3 %
12 %
Finančné účty súčet
36 948 €
68 %
89 %
Bankové účty
35 727 €
65 %
88 %
Ceniny
1 222 €
2 %
0 %
Pohľadávky spolu
10 522 €
19 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
10 522 €
19 %
6 %
Iné pohľadávky
9 379 €
17 %
2 %
Daň z príjmov
735 €
1 %
0 %
Odberatelia
407 €
1 %
3 %
Zásoby súčet
7 085 €
13 %
5 %
Materiál
7 085 €
13 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
1 031 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 031 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby