Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Prevádzkareň mesta Turany

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
25 504 €
Obežný majetok
25 148 €
Časové rozlíšenie súčet
357 €
Pasíva
25 504 €
Vlastné imanie
-7 085 €
Záväzky celkom
32 589 €
Výnosy
319 523 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
138 627 €
Výnosy z finančnej činnosti
180 896 €
Náklady
323 227 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
322 846 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
382 €
Zisk
-3 704 €
Daň z príjmov
39 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-3 743 €
Príjmy318,9 tis. €
Granty a transfery
89,3 %
Nedaňové príjmy
7,9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
2,8 %
Prevádzkareň mesta Turany
priemer odvetvia*
Výdavky307,1 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
37,5 %
Kapitálové výdavky
34,0 %
Tovary a služby
14,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
12,9 %
Bežné transfery
0,8 %
Prevádzkareň mesta Turany
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Robotnícka 510/1
Obec:03853 Turany
Okres:Martin
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Turany
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00390127
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.1.1995
SK NACE:43 990 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
Odvetvie:Stavebníctvo

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby