Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
381 343 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
304 571 €
80 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
304 571 €
100 %
100 %
Stavby
140 161 €
46 %
70 %
Pozemky
138 750 €
46 %
19 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
25 660 €
8 %
3 %
Obežný majetok
75 830 €
20 %
12 %
Finančné účty súčet
71 424 €
94 %
89 %
Bankové účty
71 322 €
94 %
88 %
Ceniny
102 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
2 986 €
4 %
5 %
Materiál
2 986 €
4 %
4 %
Pohľadávky spolu
1 420 €
2 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
1 420 €
2 %
6 %
Odberatelia
975 €
1 %
3 %
Ostatné pohľadávky
445 €
1 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
942 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
942 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby