Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
43 650 €
Neobežný majetok
36 550 €
Obežný majetok
6 580 €
Časové rozlíšenie súčet
520 €
Pasíva
43 650 €
Vlastné imanie
36 737 €
Záväzky celkom
6 913 €
Výnosy
114 591 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
26 686 €
Výnosy z finančnej činnosti
87 905 €
Náklady
120 190 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
120 062 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
128 €
Zisk
-5 599 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-5 599 €
Príjmy121,4 tis. €
Granty a transfery
73,2 %
Nedaňové príjmy
22,9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
3,9 %
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
priemer odvetvia*
Výdavky120,3 tis. €
Tovary a služby
57,5 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
30,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
11,9 %
Bežné transfery
0,1 %
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Kúpeľná 11
Obec:96232 Sliač
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Sliač
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00516902
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:3 - 4
Dátum vzniku:29.10.1980
SK NACE:91 010 Činnosti knižníc a archívov
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby