Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 259 561 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 179 789 €
94 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 179 789 €
100 %
100 %
Stavby
795 332 €
67 %
70 %
Pozemky
378 742 €
32 %
19 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
4 656 €
0 %
4 %
Dopravné prostriedky
1 059 €
0 %
1 %
Obežný majetok
79 196 €
6 %
12 %
Finančné účty súčet
78 721 €
99 %
89 %
Bankové účty
76 836 €
97 %
88 %
Ceniny
1 885 €
2 %
0 %
Pohľadávky spolu
335 €
0 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
335 €
0 %
6 %
Pohľadávky z nájmu
335 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
140 €
0 %
5 %
Materiál
140 €
0 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
576 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
576 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby