Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
702 877 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
592 008 €
84 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
592 008 €
100 %
100 %
Stavby
447 954 €
76 %
70 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
68 860 €
12 %
3 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
39 529 €
7 %
4 %
Pozemky
25 348 €
4 %
19 %
Dopravné prostriedky
10 317 €
2 %
1 %
Obežný majetok
110 870 €
16 %
12 %
Finančné účty súčet
107 259 €
97 %
89 %
Bankové účty
106 457 €
96 %
88 %
Ceniny
801 €
1 %
0 %
Pohľadávky spolu
2 864 €
3 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
2 864 €
3 %
6 %
Odberatelia
2 683 €
2 %
3 %
Ostatné pohľadávky
181 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
747 €
1 %
5 %
Materiál
747 €
1 %
4 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby